Projekt: Turistika - věc společná

Projekt reaguje na potřebu debaty o rozvoji turistiky v polsko-českém příhraničí a zvýšení intenzity spolupráce v této oblasti. DSC00466Pokouší se dosáhnout integrace institucí a komunit, pracujících pro rozvoj turistiky a stvořit platformu spolupráce a trvalé komunikace, bez níž je vyrovnaný rozvoj v tomto hospodářském odvětví velice těžký. Tyto potřeby budou uspokojeny mimo jiné prostřednictvím realizace cyklu setkání, prezentací, konferencí, panelových diskuzí, workshopů a study tours.

Projekt je realizován v letech 2019–2021 a získal finanční prostředky v rámci programu: Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko. Prioritní osa: 4 - Spolupráce institucí a komunit. Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu.

Finančními partnery projektu jsou: Gmina Miasto Świdnica (vedoucí partner) a město Trutnov. Projekt je realizován ve spolupráci mnoha institucí a organizací.

Fyzická realizace projektu: 1.01.2019 - 30.06.2021

Obecný cíl projektu je totožný s cílem prioritní osy 4 a souvisí se zvyšováním úrovně spolupráce mezi institucemi a komunitami v příhraničním regionu. Tato spolupráce se v případě tohoto projektu týká rozvoje turistiky v polsko-českém příhraničí a integrace institucí a společností zaangažovaných v těchto aktivitách. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace dílčích cílů, mimo jiné:

  • Vytvoření a rozvoj přeshraniční sítě spolupráce podnikatelů, lokálních samospráv jejich jednotek, hospodářských a nevládních organizací pracujících ve prospěch turistiky.
  • Vytvoření platformy trvalého porozumění mezi podnikateli v oblasti turistiky, organizacemi v turistické branži, úřady a organizacemi umožňujícími integraci jednotlivých zájmových skupin pracujících pro rozvoj turistiky v příhraničí.
  • Uspořádání cyklu debat a konferencí, konajících se na obou stranách hranice, spojených s praktickými workshopy a propagací cestovního ruchu v příhraničí.
  • Jmenování Rady pro rozvoj turistiky v příhraničí.
  • Zhodnocení fungování sektoru turistických služeb v polsko-českém příhraničí. - Zhodnocení konkurenceschopnosti sektoru služeb v oblasi turistiky v polsko-českém příhraničí v mezinárodním kontextu. 
  • Vypracování schématu pro utváření budoucí politiky cestovního ruchu v příhraničí, vytýčení směru rozvoje turistiky v příhraničí pro nadcházející léta a příprava programových doporučení. - Diskuze o výzvách, kterým musí polsko-česká turistka čelit v globálním kontextu. 
  • Definování určujících faktorů konkurenceschopnosti ekonomického odvětví cestovního ruchu:inovace, atraktivita, jakost služeb a turistických projektů, organizační strukura sektorů, jiné faktory a korelace vývoje turistického sektoru s vládními programy rozvoje cestovního ruchu v Polsku a ČR, s přeshraničními programy, s programy krajů, obcí, měst, samospráv a turistických organizací.