KONGRES POLSKO-ČESKÉ TURISTIKY - 5-6.10.2021

PROGRAM:
5.10.2021 – První den kongresu, Městské divadlo ve Svídnici
10:00 - Oficiální zahájení konference – Beata Moskal-Słaniewska, primátorka města Svídnice, zástupce města Trutnov

10:20 – 10:40 - Vliv pandemie COVID-19 na činnost turistických atrakcí.
dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF –Akademie tělesné výchovy v Krakově

10:40 – 11:00 - Turistický poukaz jako podpora cestovního ruchu. Efekty a perspektivy fungování. Prezentace a diskuse.
Marek Ciechanowski – prezident Dolnoslezské komory cestovního ruchu

11:00 – 11:20 - Volba turistických atrakcí během pandemie COVID-19.
dr Daria E. Jaremen – Ekonomická univerzita ve Vratislavi

11:20 – 11:40 - Cestovní ruch v České republice v době pandemie COVID-19.
doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková Ph.D., Ing. Otakar Ungerman, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci

11:40 – 12:00 - Přestávka na kávu

12:00 – 13:00 - Panelová diskuze: Překonal již cestovní ruch obtíže spojené s koronavirem?

13:00 – 14:00 - Polední pestka

14:00 – 14:20 - Influencer marketing v cestovním ruchu - předpoklady, formy, inspirace.
dr Piotr Zawadzki – Ekonomická univerzita ve Vratislavi

14:20 – 15:00 - Jak úspěšně provozovat cestovní blog?
Piotr Jochymek – autor turistického blogu Wyszedł z domu

15:00 – 15:20 - Plán interpretace dědictví pro polsko-české příhraničí.dr hab. Marek Nowacki, prof. WSB – Vysoké školy bankovní v Poznani

15:20 – 15:40 - Regionální partnerství v oblasti cestovního ruchu na příkladu Údolí paláců a Zahrady Jelenohorské kotliny.
dr hab. Elżbieta Nawrocka, prof. UEW – Ekonomická univerzita ve Vratislavi

15:40 – 16:00 - Ekonomie zážitků při vytváření přeshraničních turistických produktů v polsko-českém příhraničí.
dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW – Ekonomická univerzita ve Vratislavi

16:00 – 16:20 - Přestávka

16:20 – 17:20 - Panelová diskuze a shrnutí první části Polsko-českého kongresu cestovního ruchu

5.10.2021 – Klub Bolko
19:00 – 23:00 - Integrační večírek
Klub Bolko, Świdnica plac Grunwaldzki 11)
(večeře, umělecké vystoupení, galavečer předávání cen)

Program: Předání cen v kategoriích: Nejlepší produkt a Nejlepší služby v cestovním ruchu česko-polského příhraničí.

6.10.2021 – Druhý den kongresu – Dílny (RYNEK 39/40)
10:00 – 11:30 - Sociální sítě – jak podnikatelé propagují svou činnost?
dr Piotr Zawadzki – Ekonomická univerzita ve Vratislavi

10:00 – 11:30 - Internet a sociální sítě v činnosti muzea
- dr Daria E. Jaremen, dr hab. Elżbieta Nawrocka, prof. UEW, mgr Julita Zaprucka – Ekonomická univerzita ve Vratislavi, Krkonošské muzeum v Jelení hoře.

11:30 – 12.00 - Přestávka na kávu

12:00 – 13.30 - Češi, Němci a Číňané – co si zákazníci žádají? Jak připravit turistickou nabídku pro cizince?
dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW – Ekonomická univerzita ve Vratislavi

12:00 – 13:30 - Tvorba přeshraničních produktů v cestovním ruchu. Osvědčené postupy.
Agnieszka a Leszek Nowak Firma "2ba" z Nysy.

13:30 – 14:30 - Přestávka na oběd

14:30 – 16:30 - Turistické zajímavosti Svídnice

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu.

Medailonky přednášejících

Marek Ciechanowski – magistr práv, působící již 40 let v oblasti cestovního ruchu, od roku 1990 vede vlastní cestovní kancelář. Dlouholetý předseda Dolnoslezské komory cestovního ruchu a Komory cestovního ruchu Polské republiky. Člen vedení Dolnoslezské turistické organizace a rady Polské turistické organizace.

Daria E. Jaremen – doktorka ekonomie, od roku 1991 vědecko-vzdělávací pracovnice Fakulty ekonomie, managementu a turistiky Ekonomické univerzity ve Vratislavi, s praktickými zkušenostmi, které získala coby zaměstnankyně cestovní kanceláře, podnikatelka a předsedkyně či členka muzejních rad. Její vědecké zájmy se soustřeďují na široce pojatou problematiku ekonomie turismu, vč. managementu a hospodaření podniků v segmentu cestovního ruchu, ale také trvale udržitelného turismu, konzumerismu v cestovním ruchu a z něj vyplývajících problémů. Specializuje se v oblasti řízení jakosti a marketingových průzkumů v turismu.

Piotr Gryszel – doktor docent, profesor Ekonomické univerzity ve Vratislavi, pracovník Katedry marketingu a řízení ekonomiky v cestovním ruchu, aktivní horský průvodce působící v pásmu Sudet, vedoucí zájezdů, licencovaný průvodce po Praze, odborník a vedoucí několika přeshraničních projektů realizovaných v polsko-česko-německém příhraničí, podnikatel
v odvětví turismu. Ve své vědecké práci se soustřeďuje na komplexní konkurenceschopnost regionů a hospodářských subjektů v turismu. Spoluautor první poválečné publikace o historii krkonošské kuchyně pod názvem Kuchyně ducha hor, aneb chuť Krkonoš.
Filip Košťál - PR manažer a vedoucí turistického informačního centra na zámku Kuks. Dříve vedoucí odboru cestovního ruchu ve Dvoře Králové nad Labem a marketingový specialista
v ZOO Dvůr Králové nad Labem.

Zygmunt Kruczek – habilitovaný doktor věd o kultuře těla, vedoucí pododdělení Geografie turismu a ekologie na Oddělení Cestovního ruchu a rekreace Akademie tělesné výchovy v Krakově, předseda Sdružení odborníků v oblasti cestovního ruchu, cestovatel (navštívil 120 zemí na všech kontinentech), průvodce a vedoucí zájezdů. Jeho vědecká práce je zaměřena na zkoumání turistických atrakcí, regionální aspekty turistické geografie, propagační a informační činnost v cestovním ruchu a lidské zdroje v turismu. Spoluautor a redaktor monografie Turistické atrakce – fenomén, typologie a metody zkoumání, mnoha akademických učebnic (mj. „Polsko – Geografie turistických atrakcí”, „Vlastivěda. Teorie a metodika”, „Turistické regiony. Teoretický základ. Případové studie”) a mnoha článků publikovaných ve vědeckých časopisech, vč. těch zaměřených na kulturní turistiku.

Elżbieta Nawrocka – habilitovaná doktorka, profesorka Ekonomické univerzity ve Vratislavi, pracovnice Oddělení ekonomie, managementu a turismu, s praktickými zkušenostmi podnikatelky, vedoucí marketingového oddělení a ředitelky obchodní kanceláře, odbornice v oblasti strategií místního rozvoje, vč. rozvoje cestovního ruchu, trenérka na školeních v oblasti managementu, marketingu, prodeje, obsluhy klienta. Její vědecký zájem se soustřeďuje na problematiku řízení podniků v odvětví turismu, ekonomiku turistiky a místní rozvoj.

Marek Nowacki – habilitovaný doktor, inženýr, profesor Vysoké školy bankovní v Poznani. Jeho vědecká práce se zaměřuje na analýzu turistických prožitků, management turistických atrakcí, rozvoj programů interpetace kulturního dědictví a využívání moderních inovativních technologií v cestovním ruchu a rekreaci. Publikoval více než 130 knih, vědeckých článků a kapitol v monografiích, týkajících turismu a rekreace. Je šéfredaktorem čtvrtletníku „Studia Periegetica”. Ředitel Institutu aplikovaných věd Vysoké školy bankovní v Poznani. Jachetní kapitán oceánské plavby, instruktor lyžování, plachtění a jízdy na koni. Pilot padákových kluzáků. Průvodce. Již 20 lete vede cestovní kancelář pro aktivní turisty.

Julita Izabela Zaprucka – doktorantka na Ekonomické univerzitě ve Vratislavi, s praktickými zkušenosti, získanými v rolích manažerky kultury, muzeoložky, členky muzejních rad a mezinárodních sdružení v oblasti kultury (mj. nternational Communicology Institute
w Waszyngtonie, Polský svaz muzeologů, Německo-polská vědecká společnost při Vratislavské univerzitě, Gerhart-Hauptmann-Gesellschaft e.V. v Erkneru, Muzejní rada Národního muzea v Vratislavi); mnohokrát oceněná za svůj vklad v rozvoj kultury, mj.: Bronzovou medailí za zásluhy pro Dolnoslezské vojvodství nebo individuální Slezskou kulturní cenou Spolkové země Dolní Sasko (cena udělovaná za zvláštní zásluhy v oblasti šíření slezského kulturního dědictví); ve vědecko-výzkumné oblasti projevuje největší zájem o kulturní turistiku a faktory jejího rozvoje. Vedoucí oddělení Krkonošského muzea v domě Carla a Gerhardta Hauptmannů ve Sklářské Porubě.

Piotr Zawadzki – doktor ekonomických věd. Odborný asistent na Katedře marketingu a řízení ekonomiky v cestovním ruchu Ekonomické univerzity ve Vratislavi. Jeho vědecká činnost čítá asi 100 vědeckých prací, jak polských tak i zahraničních. Spolupracuje s mnoha univerzitami v celé Evropě – Univerzita v Dubrovníku (Chorvatsko), Univerzita Primorska (Slovinsko), Prešovská univerzita (Slovensko) nebo Slezská univerzita v Opavě. Jeho vědecké zájmy zahrnují oblast marketingu v cestovním ruchu, propagaci turistických regionů a také využívání tradičních médií a sociálních sítí při propagaci turistických produktů. Přednášející na praktických školeních propagace produktů v odvětví cestovního ruchu a trendů v turismu, koordinátor četných projektů přeshraniční spolupráce v polsko-českém příhraničí. Spolupracuje s firmami v celém Polsku na rozvoji jejich marketingových a prodejních oddělení.

Jaroslava Dědková – docentka obchodních věd. Pracovnice Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Vedoucí Katedry Marketingu a obchodu. Vedoucí přeshraničních projektů, dofinancovaných z prostředků Programu INTERREG a Vyšehradských fondů. Svou vědeckou práci soustředila na klíčové otázky spojené s cestovním ruchem a marketingem, zvláště pak na marketingové inovace.

Otokar Ungerman – doktor obchodních věd. Pracovník Katedry marketingu a obchodu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Autor mnoha publikací z oblasti cestovního ruchu a marketingu, kladoucích obzvláštní důraz na fungování sociálních sítí a marketingovou komunikaci. Realizátor přeshraničních projektů.